Logo-rogbr
Brann 110

Viktig informasjon til abonnenter med brannalarmtilknytning

Av sikkerhetsmessige årsaker er det utarbeidet noen kriterier som stilles våre kunder for å kunne ha direktekobling av alarm til Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV). Disse kriteriene skal sikre at alle bygg som er tilkoblet får rask bistand og nødvendig hjelp ved akutte hendelser. I tillegg ønsker vi å redusere utrykninger ved unødige alarmer.

NY INFORMASJON SOM GJELDER FRA 9. JUNI 2021:
Når det skal utføres arbeid som kan utløse en alarm har alarmsentralen tidligere blitt kontaktet for å sette anlegg i service i en gitt tidsperiode.
ABSV presiserer at følgende endring er innført fra dags dato;
Alarmsentralen skal ikke ringes for å sette anlegg i service!
Kunden er selv ansvarlig for å koble ut overføring til brannvesen og må selv sørge for lokal kontroll og rutine på varsling til brannvesen i serviceperioden.

 
Endring er innført for å forbedre kapasiteten i alarmsentralens lovpålagte oppgaver.

Få mer informasjon ved å klikke her:HUSK Å OPPDATERE KONTAKTINFO
110-sentralen skal til enhver tid ha oppdatert kontaktinfo i prioritert rekkefølge til minimum tre personer som enten oppholder seg i, har tilgang til eller er i vaktordning for bygget ved en utløst alarm.
 
Om alarm går i bygning skal operatørene ha mulighet til å oppnå kontakt med kontaktansvarlige. Dette for å raskt avklare situasjonen, unngå en eventuell unødig utrykning og samtidig bistå med nødvendig kompetanse ved tilfeller av evakuering, branntilløp og så videre.
 
Bygningens eier/styreleder har ansvaret for uoppfordret å sende inn oppdatert skjema med kontaktinfo ved endinger i kontaktopplysninger til alarm@absv.no.
 
Dersom oppdaterte opplysninger ikke sendes inn, anser brannvesenet det som at eksisterende opplysninger i alarmmottaket som korrekte.
 
Endringer i kundeforholdet meldes elektronisk til 110-sentralen ved bruk av dette skjemaet.
 

NØKKELSAFE
Det er et krav at alle tilkoblede bygninger skal ha FG-godkjent nøkkelsafe installert ved hovedinngangen, eller ved inngang som brannvesenet normalt vil benytte for enkel tilkomst til brannalarmanlegget. Dette for at brannvesenet skal kunne ta seg raskt inn i bygningen, og for å unngå økonomiske tap for kunde ved skader som blir påført ved å måtte bryte seg inn. Det er kun det lokale brannvesenet som har tilgang til innholdet i nøkkelboksen.
 
Bygningens eier/styreleder har ansvaret for å påse at riktig sett nøkler er tilgjengelig. Ved utskifting av lås skal dette meldes inn snarest til det lokale brannvesenet, samt skriftlig varsel sendes til alarm@absv.no.
 
ORIENTERINGSPLAN/BRANNSENTRAL
Ved hovedangrepsvei skal det være en orienteringsplan samt brannsentral/-panel. Orienteringsplanen, med detektor og soneoversikt, skal plasseres i holder på vegg. Planen skal vise en etasje per tegning og skal alltid være oppdatert i forhold til eksisterende situasjon. Tegningene skal være laminerte og i A3-format.
 
Dersom sentralen ikke er plassert ved hovedangrepsvei, bør det henge ekstra panel og orienteringsplan ved inngangsdør. Tekst på brannsentralen skal harmonere med tekst på orienteringsplan (f.eks. romnummer, detektornummer)
 
Bygningens eier/styreleder har ansvaret for å påse at orienteringsplan til enhver tid er oppdatert med riktige opplysninger.
 
INFORMASJON OG RUTINER FOR BEBOERE OG BYGNINGENS BRUKERE
Bygningens eier/styreleder har ansvaret for at bygningens brukere/beboere er orientert om gjeldende rutiner ved utløst alarm.
 
110-sentralen skal kontaktes umiddelbart ved utløst alarm, uansett årsak. Det anbefales å regelmessig gjennomføre brannkurs og øvelser.
 
SERVICEKONTROLL AV ALARMANLEGG
Kunden må inngå avtale med sakkyndig om kontroll av brannalarmanlegget, i henhold til leverandørens anbefaling. Denne kontrollen må også omfatte kontroll av linjeoverføring til 110-sentralen. Det forutsettes at feil og mangler som avdekkes på kontrollen utbedres snarest.
 

ANBEFALING TIL KOSTNADSBESPARENDE TILTAK OG ØKT BRANNSIKKERHET

Vi opplever ofte tilfeller av falske alarmer i større virksomheter, boligsameier og anlegg, samt utfordringer for brannmannskaper å lokalisere hvor i bygning alarm har slått ut.
 
Ved å installere GSM-sender (Airborne-IO med ESPA-protokoll), vil varsel i form av e-post og/eller SMS kunne sendes til vaktmester, industrivern eller driftspersonell ved alarmsituasjoner, feil eller andre driftssituasjoner.
 
ABSV mottar adressert melding om hvor i bygget den aktuelle alarmen har slått ut, og kan videre varsle brannvesenet som får mulighet til å aksjonere med kortere responstid. Dette vil kunne redusere risiko for at liv går tapt i bygninger hvor det kan være vanskelig å detektere hvor en brann har startet. I tillegg kan dette bidra til å redusere antallet unødige og kostbare utrykninger.
}, []);