Logo-rogbr
Brann 110
Brannvesenet setter sjøbein
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS setter nå sjøbein, etter at Regjeringen har vedtatt at ordningen med Redningsinnsats til sjøs (RITS) skal utvides fra fire til syv brannvesen.
Utvidelsen omfatter Tromsø og Ålesund, i tillegg til Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. Dette betyr at en nå får en landsdekkende beredskap med rundt to timers responstid til de mest trafikkerte delene av norsk økonomisk sone. Statssekretær Eirik Øwre Thorshaug i Justisdepartementet sier at beslutningen om å utvide RITS-ordningen er basert på en faglig anbefaling fra Direktoratet for samfunnssikkerthet og beredskap (DSB).
-Med denne utvidelsen sørger Regjeringen for at vi langs kysten av Norge får en enda sterkere beredskap til sjøs og best mulig kompetanse og materiale til å håndtere hendelser. Nærheten til redningstjenesten, både redningshelikopter og Hovedredningssentralen, samt nærhet til skipstrafikk og olje- og gassvirksomheten har vært avgjørende momenter for beslutningen om å etablere RITS i Stavanger, sier statssekretær Eirik Øwre Thorshaug.
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS får nå utstyr og mulighet til å øke kompetansen blant sine ansatte for å kunne bistå ved branner i skip og andre ulykkessituasjoner til sjøs. RITS er primært ment som en bistand til redning av liv i de tilfelle hvor en ulykke er av så stort omfang at skipets besetning ikke er i stand til å håndtere den alene. Utvidelsen av RITS-ordningen dekkes over Justisdepartementets budsjettområde og skal ikke medføre ekstrautgifter for kommunene. Materiell og opplæring er en engangsinvestering, kostnadsberegnet til samlet rundt fire millioner kroner. I tillegg er de årlige driftsutgiftene beregnet til samlet rundt 500 000 kroner. 
}, []);