Logo-rogbr
Brann 110
Lagring av desinfeksjonsmidler
Desinfeksjonsmidler karakteriseres som svært brannfarlige. Det er derfor viktig at oppbevaring av større mengder desinfeksjonsmidler skjer forsvarlig og i tråd med gjeldende regelverk, slik at det ikke oppstår fare for brann
Hvilke lovverk regulerer lagring av en større mengde desinfeksjon/antibac?
 
Svar: 
Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen regulerer håndteringen av lagring av større mengder desinfeksjonsmidler/antibac. 

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff
Til forskriften er det laget ulike temaveiledninger og det er følgende temaveiledning (kap.3 – Oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukeremballasje) som er aktuell i dette tilfelle:

Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff

Forhold å ta hensyn til 
Se spesielt kapittel 14 om risikovurdering (side 62) hvor det er listet opp forhold som det kan være relevant å ta hensyn til, men merk at vurderingen skal tilpasses den aktuelle håndteringen og for dette tilfellet vil ikke alt være relevant.

Krav til forebyggende sikkerhetstiltak
Videre er det i kapittel 15 (side 64) gitt anvisninger til hvordan kravet om forebyggende sikkerhetstiltak (§ 15) kan tilfredsstilles. Se kap. 15.1 for utendørs lagring og 15.2 for lagring i bygning. Se også kapittel 15.5 om områdeklassifisering, her er det angitt at rom hvor brannfarlig væske kategori 1 og 2 oppbevares på tette beholdere og i moderate mengder normalt ikke klassifiseres som eksplosjonsfarlig område. I "normalt" vil det ligge en vurdering av type beholder, antall (mengde), stabling, håndtering etc.


Spørsmål om brannfarlig vare og gass kan rettes til Gunvor Hoff, branninspektør på e-post: gunvor.hoff@rogbr.no

Les mer

Brannfarlig vare og gass
}, []);