Logo-rogbr
Brann 110
Workshop om sikkerhet i tunneler
Å avdekke kompetansenivå, samvirke- og sikkerhetsutfordringer i forbindelse med de norske vegtunnelene sett fra brann- og redningstjenesten, var et av hovedmålene da en rekke fagfolk nylig møttes til workshop i Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO).
Representanter fra flere brannvesen over hele landet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statens vegvesen og Norsk luftambulanse var noen av de som var til stede under workshopen med tittelen «Sikkerhet i lange, komplekse og kritiske tunneler» i SASIRO. Målet med samlingen var å forbedre samarbeidet om utviklingen av beredskaps- og innsatsplaner, i tillegg til å avdekke kompetansenivå, samvirke- og sikkerhetsutfordringer i forbindelse med norske vegtunneler, sett fra brann- og redningstjenesten.
 
- Opplæringen er for dårlig
Ryfast, verdens lengste undersjøiske tunnel er for tiden under bygging i Rogaland, samtidig som en enda lengre, Rogfast er under planlegging. Rogaland brann og redning IKS (RBR) ser derfor behovet for å satse strategisk og operativt riktig med hensyn til brannsikkerhet og redning.
- Hva slags opplæring har vi for å kunne takle hendelser i slike tunneler? Utdanningen på dette feltet er for dårlig, sa brann- og redningssjef Henry Ove Berg i RBR i sin innledning til workshopen.
- Tiden er overmoden for at norske brannvesen tar føringen på hvordan opplæringen for mannskaper og ledelse skal være for å møte denne typen hendelser, sa han.
 
Erfaringsutveksling
- Idéen med workshopen er å plukke den kunnskapen dere har, og sette den sammen. Vi vil høre erfaringer og få ekspertkunnskap om dette som har med tunnelsikkerhet å gjøre, og da må dere snakke ut fra egne erfaringer, sa en av initiativtakerne til workshopen, Ove Njå. Han er professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, og er knyttet til RBR som et ledd i brannvesenets arbeid med å øke kompetansen på sikkerhet i tunneler.
 
Ulike utfordringer
Workshopen var lagt opp i flere bolker. I første del fortalte representanter fra ulike brannvesen og redningsinstanser i plenum kort om sine erfaringer. Temaet var hva som er de største bekymringene med hensyn til sikkerhet i vegtunnelene og mulighetene for effektivt redningsarbeid. Det er store variasjoner i hvilke bekymringer og utfordringer man har i ulike deler av landet. I områder med store avstander, spredt bebyggelse og relativt lite trafikk er tunnelene ofte mye dårligere utstyrt, det kan være lang innsatstid og dårligere vannforsyning. I mer sentrale strøk med mye trafikk er de tekniske tiltakene på et helt annet nivå, det er oftere toløpstunneler og innsatstiden og vannforsyningen er mye bedre.
 
Bekymringer som ble trukket fram var:
  • Sikkerhet for trafikantene/publikum – selvbergingsprinsippet.
  • Sikkerhet for innsatsmannskapene.
  • Framkommeligheten for nødetatene i områder med stor trafikk (spesielt i rushtiden og under vegarbeid/oppgradering).
  • Trafikantenes adferd (de venter for lenge med evakuering, rødt lys/bom respekteres ikke, mange ønsker ikke å forlate bil og eiendeler).

Gruppeoppgaver
En viktig del av workshopen foregikk i form av gruppearbeid, hvor deltakerne var satt sammen i tre grupper. Tema som ble diskutert var blant annet hvilke situasjoner brann og redning vil ha problemer med å håndtere og hvilke faser i redningsinnsatsen som er kritiske for utfallet.  
 
Noen utfordringer som ble belyst var:
  • Brannvesenet trenger gode beslutningsverktøy og et godt beslutningsgrunnlag.
  • Det er ingen struktur på dagens opplæring av brannmannskaper i Norge (i forhold til innsatser i tunnel). Innsatsmannskaper og ledere mangler kunnskap.
  • Ikke definert/enighet om hva som skal være dimensjonerende scenarier når beredskapen for tunneler skal planlegges.
  • Ventilasjonsretning – Denne er som regel forhåndsdefinert, bør den oftere være situasjonsbestemt? For lite kunnskap.
  • Selve miljøet inne i tunnelen.  Ikke bare røyk men også støy, samt at kulde er en utfordring for helse når de skal ivareta pasienter.
- Diskusjonene har gått livlig og vi skulle nok hatt mye mer tid sammen. Men nå er i hvert fall kontakten opprettet, og vi vil sette sammen det som er kommet fram gjennom denne workshopen i en egen oppsummeringsrapport, sa Ove Njå som en avslutning på dagen.
 
Vellykket workshop
- Samlingen har vist at vi er best rustet til denne typen hendelser når brannvesenet tar ansvar sammen med Statens Vegvesen, sa Henry Ove Berg.
- Workshopen har vært vellykket, ut fra at så mange ulike aktører la fram sine utfordringer og meninger. Framover vil vi få klare mål for hvordan vi skal sikre vår hverdag og kompetanse for våre medarbeidere. Dette handler om både samfunnsansvar og arbeidsgiveransvar, sa brann- og redningssjefen. Han understreket at helse, miljø og sikkerhet også i denne sammenhengen er særdeles viktig.
 
 
 
 
 
}, []);