Melding om sankthansbål

*
Opplysninger fra ansvarshavende:
Navn*
Fyll inn navn og telefon. Disse opplysningene skal gis av den personen som er ansvarlig for bygging og brenning av bålet. Samt opprydning av bålrester.
Telefon ansvarshavende: *
 

Adresse:*
Kommune:
Stedsangivelse og beste ankomstvei fra hovedvei:
Fyll inn opplysninger om bålets størrelse, adressen hvor bålet skal brennes, samt dato og tid for brenning.
Gårds- og bruksnummer til eiendommen (kan innhentes fra grunneier):*
Navn på grunneier av eiendom hvor det søkes om brenning:*
Telefonnummer til grunneier:*
Har du fått tillatelse fra grunneier?
Bålets størrelse i diameter:
Bålets størrelse i høyde:
Dato for brenning: *
Klokkeslett:*
Er bålet et offentlig arrangement for alle?
 

Forutsetninger for bålbrenning:

- Det skal utpekes en ansvarshavende person som er ansvarlig for bålet
- Bålbrenningen må skje på en slik måte at det ikke medfører fare for brann
- Bålet skal plasseres på ubrennbart underlag, i god avstand fra brennbar vegetasjon, materialer, bygninger og lignende
- Det skal kun brennes tørt trevirke. Det er ikke tillatt å brenne avfall
- Fylte vannbøtter eller annet egnet slokkemiddel skal være tilgjengelig under bålbrenningen
- Bålet skal ikke forlates før den er fullstendig slukket. Ansvarshavende har ansvar for å påse at dette blir gjort
- Brannvesenet kan nekte bålbrenningen hvis værforholdene gjør det nødvendig (annonseres i media)
- Tillatelse fra grunneier må innhentes i forkant av bålbygging
- Ansvarshavende er ansvarlig for at området ryddes etter bålbrenning

Dersom bålet kommer ut av kontroll, skal brannvesenet varsles umiddelbart på nødnummer 110
 
Dette er kun en melding til Rogaland brann og redning IKS. Det vil ikke være noen saksbehandling på innmeldte bål. Det kan bli foretatt uanmeldt kontroll av innmeldte bål.
Det er kun lov å brenne sankthansbål 23. juni. Siste frist for å melde inn sankthansbål er 21. juni.
Kvittering

Fyll inn din e-post i feltet under om du ønsker å motta kopi av innsendt skjema.
E-post
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: