Logo-rogbr
Brann 110

Arena-status til næringsklynge som skal jobbe med tunnelsikkerhet

Næringsklyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster, som Rogaland brann og redning IKS (RBR) er en del av, har fått Arena-status. Klyngen skal utvikle løsninger for å bedre tunnelsikkerheten på det nasjonale og internasjonale markedet.
 

Feistein fyr. FOTO: Ivar Homnes
Kunngjøring av Norwegian Tunnel Safety Cluster som Arena-prosjekt i Oslo, 20. juni 2016. (Foto: Hans Kristian Torske)
Norwegian Tunnel Safety Cluster holder til i Rogaland. Klyngen består blant annet av oljeleverandørbedrifter som har funnet nye markedsområder. Klyngen har 69 medlemmer, og formålet er å utvikle en innovativ og bærekraftig klynge for å kommersialisere eksisterende og nye løsninger for bedre tunnelsikkerhet på det nasjonale og internasjonale markedet. Norwegian Tunnel Safety Cluster fikk mandag denne uka status som Arena-klynge i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva.
 
Kompetanseheving på feltet
- Dette er en flott nyhet, sier seniorrådgiver Helen Roth i næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune. Med midler fra Norwegian Innovation Clusters vil det nå kunne legges enda bedre til rette for, utløse og forsterke utviklingsaktiviteter i tunnelklyngen.
- Dette vil bidra til økt omstillingsevne, sikre allerede eksisterende arbeidsplasser og skape nye. Videre sikrer vi at det kommer ny kunnskap og kompetanseheving på feltet tunnelsikkerhet, noe som vil gi tryggere tunneler for oss alle sammen, sier hun. Det er foreløpig ikke avklart hvor mye penger NorwegianTunnel Safety får, eller når samarbeidet formelt kan starte opp.

Jobber for sikrere tunneler
- Dette er et viktig prosjekt, generelt for tunnelsikkerheten på verdensbasis. Sett i lys av RBR så tenker jeg på de som skal jobbe i tunnelene når det går galt. Jeg håper at næringsklyngen kan utvikle løsninger som vil gi et stort bidrag når det gjelder helse, miljø og sikkerhet i tunnelene, slår brann- og redningssjef Henry Ove Berg i RBR fast. Han peker på at mange av bedriftene som er med i tunnelklyngen har store internasjonale nettverk, som han håper at prosjektet kan dra nytte av.
- I denne saken må vi tørre å fronte tunnelsikkerhet og aspektet helse, miljø og sikkerhet, sier han.
 
Næringsmiljøene må jobbe sammen
Regjeringen ser på klynger og nettverk som gode verktøy både for å styrke bedriftenes omstillings- og utviklingsevne og de bidrar til regional vekst.
– Flesteparten av norske bedrifter er små. Skal norsk næringsliv klare å møte de internasjonale utfordringene innen miljø og samfunn, må de beste bedriftene og næringsmiljøene jobbe sammen, sier næringsminister Monica Mæland til nettstedet Siva.no.
 
 
Fakta om klyngeprogrammet:
 • Norwegian Innovation Clusters skal legge til rette for, utløse og forsterke regionale næringsklynger som kan være en drivkraft for endring og økt verdiskaping
 • Klyngeprogrammet er et tilbud til organiserte grupperinger av bedrifter, kunnskapsinstitusjoner, gründere og offentlige aktører som jobber sammen om innovasjon, kompetanseheving og internasjonalisering
 • I dag deltar 35 klynger i hele landet i programmet fordelt på tre programnivå:
 1. Arena: nyetablerte og umodne klyngeinitiativ, med en organisasjon, strategisk plattform og et ressursgrunnlag som gir et godt potensial for videre utvikling
 2. Norwegian Centres of Expertise: modne klyngeinitiativ med veletablert nasjonal posisjon og videre nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial
 3. Global Centres of Expertise: modne klyngeinitiativ med en veletablert posisjon innenfor globale verdikjeder
 • Klyngeprogrammet tilbyr finansiell støtte og faglig sparring til deltakerne. Norwegian Innovation Clusters eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.
 • Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. Det er i 2016 satt av i alt 157 millioner kroner til Norwegian Innovation Clusters.

Bakgrunn: 
I 2012 gjorde fylkestinget i Rogaland følgende vedtak:

"Det skal bygges flere undersjøiske tunneler i regionen de kommende årene. I den forbindelse er det viktig at sikkerhet og beredskap blir ivaretatt. Fylkeskommunen vil ta initiativ til å etablere et samarbeid mellom staten, nødetatene, fylkeskommunen, kommuner og private slik at regionen er sikret god beredskap og kompetanse."

Arbeidet med tunnelsikkerhet har følgende milepæler:
 • Å få etablert en klynge for tunnelsikkerhet
 • Å utvikle Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO) til å bli et nasjonalt kompetansesenter for trening og opplæring i tunnelssikkerhet
 • Å få etablert en fullskala øvingstunnel i Mekjarvik
 • Å utvikle og bygge kompetanse på området tunnelsikkerhet gjennom deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt
 Les mer om de nye næringsklyngene her:
 
}, []);