Logo-rogbr
Brann 110

Fokus på tunnelsikkerhet

Tunnelsikkerhet

Rogaland brann- og redning IKS (RBR) får stadig nye og lengre komplekse tunnelsystemer i sitt dekningsområde. Ulykker og branner i tunnel representerer noen av de mest komplekse innsatsene som brann- og redningspersonell blir involvert i. Dette setter store krav til både beredskap og redningsarbeid.
For å imøtekomme disse kravene har RBR et kontinuerlig fokus på å bygge opp sin kompetanse innen tunnelsikkerhet. 


Et av hovedfokusområdene med Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO) er nettopp å utvikle et kompetansesenter knyttet til tunnelsikkerhet. 
 

Øvingsfasiliteter i SASIRO

RBR disponerer øvingstunneler på Ganddal i Sandnes hvor mannskapene kontinuerlig øver på ulike forhold knyttet til tunnelsikkerhet.
Med utgangspunkt i opplæringsmodellen til International Fire Academy (IFA), har RBR utviklet et eget undervisningsopplegg bestående av 6 moduler som alt innsatspersonell skal gjennomføre.
 
Ambisjonen er at SASIRO skal være et innovativt og forskningsbasert øvings- og opplæringssenter som hele regionen har nytte av.
Senteret disponerer også et eget "tunnelrom" med tabletop-fasiliteter hvor mannskapene øver på mer komplekse scenarier.Kapasitetsløft tunnelsikkerhet

 
Høsten 2017 ble UiS tildelt midler fra Norges forskningsråd og Rogaland fylkeskommune til prosjektet Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KA-TS), for å utvikle
og forske på bedre løsninger innen tunnelsikkerhet. Ingen andre steder i verden har så kompliserte tunneler som Rogaland. Det er derfor viktig med nye og innovative løsninger for å bedre sikkerheten norske tunneler. 
Prosjektets formål er å øke kompetansen innen tunnelsikkerhet, og skape en arena for deling av kunnskap og kompetanse på tvers av tunnelbransjen og forskningsmiljøene. 

KA-TS er et samarbeid mellom ulike virksomheter, myndigheter og forskningsmiljø for å styrke kompetansen og evnen til å forbedre tunnelsikkerheten nasjonalt og internasjonalt.
 RBR er en sentral samarbeidspartner i dette prosjektet, og mye av tunnelsikkerhetsarbeidet vårt er et bidrag til KA-TS, som for eksempel forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt.
Les mer om KA-TS her:

 

Doktorgradsprosjekt  

 
Siden 2018 har Gabriela Bjørnsen vært ansatt i RBR som doktorgradsstipendiat. Hun forsker på læring og kompetanseutvikling i brann- og redningstjenesten med fokus på tunnelsikkerhet.
Doktorgradsprosjektet er støttet av Norsk Forskningsråd og utføres i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS).
 
Prosjektets hovedmål er å bidra til å analysere kunnskapsnivåer, samt bidra til kompetanseutvikling i brann- og redningstjenesten. Tidligere erfaringer har vist at det er behov for øke evnen til å håndtere tunnelbranner.
Prosjektet kobler dagens kompetansenivå når det gjelder tunnelbrannsikkerhet med dagens rammeverk for opplæring.
Avslutningsvis vil prosjektet bidra til utviklingen av nye opplæringsaktiviteter knyttet til større hendelser i tunnel.
 

EU-prosjekt om tunnelsikkerhet "Safe in tunnels"

Safe in tunnels er et europeisk prosjekt som skal bidra til økt læring og kompetanseheving i brann- og redningstjenesten i forhold som omfatter tunnelsikkerhet. 
Prosjektet er finansiert gjennom Erasmus+, i et program som omhandler utviklingsarbeid knyttet til yrkesopplæring i brann- og redningstjenesten i Europa.
Vår doktorgradsstipendiat Gabriela Bjørnsen har hovedansvaret for RBR sitt bidrag i dette prosjektet.

Per dagsdato eksiterer det ingen felles strukturert utdanningsstandard for innsatspersonell i brann- og redningstjenesten, som kan brukes ved håndtering av hendelser i tunneler.
Formålet med prosjektet er å bygge opp et standardisert opplæringsopplegg som skal sørge for at beredskapen ved hendelser i veg- og jernbanetunneler blir tilfredsstillende.

Prosjektet består av fem arbeidspakker og utføres i et samarbeid mellom den statlige brannvernskolen i Tirol (Østerrike), utdanningsinstitusjonen BenPin (Tyskland), brann- og redningstjenesten i Reutlingen (Tyskland) og RBR.
Samarbeidspartnerne skal utarbeide et utdanningsopplegg for ulike ansvarsområder i brann- og redningstjenesten, samt definere et konsept som støtter den europeiske tanken om kunnskapsdeling på tvers av landegrenser. Dette utdanningskonseptet skal kunne iverksettes i alle brann- og redningstjenester i Europa med oppgaver innen tunnelberedskap.

Som samarbeidspartner i dette prosjektet har RBR forpliktet seg til utviklingen av et modulbasert opplæringsprogram for utrykningsledere. Opplæringsprogrammet skal legges til rette gjennom teoretiske, praktiske og nettbaserte læringsverktøy. Målsetningen er å styrke kompetansen blant ledere, for å sikre tilstrekkelig beredskap og håndtering av tunnelbranner i Europa.  

Les mer om Safe in tunnels her:
Les mer om RBR sin kameratobot SPURV, utviklet til bruk i røykfylte tunneler og bygg.
 

 


 

_DSC0027
_DSC9715
PICT0347
bilde2
}, []);