Logo-rogbr
Brann 110

Styre og eierskap

Representantskap og styre


Rogaland brann og redning IKS består av eierkommunene Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Sandnes, Stavanger, Strand og Time.  Representantskapet består av 9 medlemmer som er  fordelt i forhold til folketallet i eierkommunene. Hver kommune får minst en representant og ingen kommune får flertall alene.
 
De respektive kommune- / bystyrer oppnevner sine representantskapsmedlemmer med varamedlemmer for kommunevalgperioden på 4 år. 

Representantskapet 2023-2027:
Andreas Vollsund, Time kommune er leder.
Anne Lise Falch Anfinsen, Sandnes kommune er nestleder.
Unn Birkeland, Gjesdal kommune. 
Jarle Bø, Randaberg kommune.
Kjetil Maudal, Klepp kommune.
Karl Waldemar Sandvig, Stavanger kommune.
Bjørn Sæstad, Kvitsøy kommune.
Solveig L. Albretsen, Sola kommune.
Irene Heng Lauvsnes, Strand kommune.


 
Representantskapet velger selv leder og nestleder
Representantskapet er delegert kommunenes myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter.
 
Rammen for delegering omfatter ikke viktige og prinsipielle saker som loven legger til kommunestyret selv.
 
Representantskapet delegerer nødvendig myndighet til brannsjefen. For avgjørelser truffet av brannsjefen vil styret i IKS-et bli klageinstans.

 

Styret skal ha  8 medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse fordeles mellom de ansatte og deltagerkommunene:

Deltagerkommunene - 5 medlemmer
Ansatte - 3 medlemmer

Styret 2024-2026:
Kjartan Alexander Svartsund Lunde (leder), Stavanger kommune.
Kristine Haaland (nestleder), Sandnes kommune. 
Grete Kvalheim, Stavanger kommune.
Ole Jørgen Alstadsæter, Time kommune (representerer Klepp, Gjesdal og Time kommune). 
Renate Kolnes, Randaberg kommune (representerer Sola, Randaberg, Kvitsøy og Strand kommune).
Lene Nyberg, ansattes representant.
Kay Hov, ansattes representant.
Kjetil Heggebø Nilsen, ansattes representant.


Deltagerkommunenes styremedlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet, etter innstilling fra valgkomité.  Kriteriene som legges til grunn for valg av styremedlemmer skal sikre at styret settes sammen på en måte som avspeiler bredde i kompetanse og kjønnsbalanse, samtidig som deltagerkommunenes interesser ivaretas. Oppnevning av valgkomiteen og kriteriene som legges til grunn for valg av styremedlemmer vedtas og endres av representantskapet med 2/3 flertall.
 
Tre av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de fast ansatte i selskapet. Alternativt kan det gjøres avtale om to styremedlemmer og observatører fra de ansatte, jf. "Lov om interkommunale selskaper" §10. Slik avtale gjelder i så fall for hele valgperioden. Daglig leder eller medlem av representantskapet kan ikke være medlem av styret.
 
Valgperioden til styremedlemmene er to år. Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert.
 
Representantskapet velger styrets leder og nestleder.

Møteinnkallelser og protokoller finner du ved å klikke her.

 
}, []);