Logo-rogbr
Brann 110

Styre og eierskap

Representantskap og styre


Rogaland brann og redning IKS består av eierkommunene Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Sandnes, Stavanger, Strand og Time.  Representantskapet består av 9 medlemmer som er  fordelt i forhold til folketallet i eierkommunene. Hver kommune får minst en representant og ingen kommune får flertall alene.
 
De respektive kommune- / bystyrer oppnevner sine representantskapsmedlemmer med varamedlemmer for kommunevalgperioden på 4 år. I gjeldende periode er fordelingen slik:
 
Stavanger - 1 medlem
Klepp - 1 medlem
Sandnes - 1 medlem
Gjesdal - 1 medlem
Sola - 1 medlem
Kvitsøy - 1 medlem
Randaberg - 1 medlem
Time - 1 medlem 
Strand - 1 medlem
 
Representantskapet velger selv leder og nestleder
Representantskapet er delegert kommunenes myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter.
 
Rammen for delegering omfatter ikke viktige og prinsipielle saker som loven legger til kommunestyret selv.
 
Representantskapet delegerer nødvendig myndighet til brannsjefen. For avgjørelser truffet av brannsjefen vil styret i IKS’et bli klageinstans.

 

Styret

Styret skal ha  8 medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse fordeles mellom de ansatte og deltagerkommunene:
 
Deltagerkommunene - 5 medlemmer
Ansatte - 3 medlemmer

Styret består av:
Leder: Ida Gjerseth
Nestleder: Faruk Brahimi
Jone Andersen
Sigmund Rolfsen
Renate Kolnes
Lene Nyberg
Kay Hov
Kjetil Heggebø NilsenDeltagerkommunenes styremedlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet, etter innstilling fra valgkomité.  Kriteriene som legges til grunn for valg av styremedlemmer skal sikre at styret settes sammen på en måte som avspeiler bredde i kompetanse og kjønnsbalanse, samtidig som deltagerkommunenes interesser ivaretas. Oppnevning av valgkomiteen og kriteriene som legges til grunn for valg av styremedlemmer vedtas og endres av representantskapet med 2/3 flertall.
 
Tre av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de fast ansatte i selskapet. Alternativt kan det gjøres avtale om to styremedlemmer og observatører fra de ansatte, jf. "Lov om interkommunale selskaper" §10. Slik avtale gjelder i så fall for hele valgperioden. Daglig leder eller medlem av representantskapet kan ikke være medlem av styret.
 
Valgperioden til styremedlemmene er to år. Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert.
 
Representantskapet velger styrets leder og nestleder.

Møteinnkallelser og protokoller finner du ved å klikke her.

 
}, []);