Logo-rogbr
Brann 110

Melding om utendørs brenning

Vær forsiktig og bruk hodet når du gjør opp ild utendørs. Det skal alltid være en person som er ansvarlig for bålet. Som ansvarlig har du ansvar for at brenningen skjer på en forsvarlig måte i tråd med kommunens regelverk.


Merk -  Vi ønsker melding om brenning av store bål. Kaffebål, grilling og sankthansbål skal ikke meldes inn til nødalarmsentralen.   

Dette er kun er en melding til 110 Sør-Vest. Hverken 110 Sør-Vest eller brannvesenet gir godkjenning til brenning. Den som brenner har alt ansvar for at brenningen skjer på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende regelverk i kommunen. 

Gi beskjed til brannvesenet når du skal brenne bål

Kommune:
Utendørs brenning er regulert i flere lover og forskifter. Lovene og enkelte forskrifter gjelder i hele Norge, men i tillegg til disse kan kommunene ha egne, lokale forskrifter for å regulere utendørs brenning i den enkelte kommunen. Se kommunens nettsider for oppdatert regelverk og forskrifter.  Alle som skal gjøre opp ild utendørs må sørge for at dette skjer på en forsvarlig måte i tråd med kommunens regler for utendørs brenning. 

Vi gjør oppmerksom på at det i Stavanger og Haugesund kommune ikke er tillatt å brenne noen form for avfall ute. Dette gjelder også tørt hageavfall.
Dato for brenning (DD.MM.ÅÅ ). Oppgi kun dagen brenningen vil foregå:
Klokkeslett (kl.00:00):
Det er ønskelig at bål og brenning meldes inn samme dag som brenningen skal foregå.
Legg til vedlegg med plan for brenning og kart over område som skal brennes.


  Ved bålbrenning:
   

  • Vis hensyn. Unngå at røyken fra bålet blir til sjenanse for naboer og nærmiljø.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. Ved sjø og vann kan bøtter benyttes.
  • Hold alltid øye med bålet og sørg for at det er helt slokket før du forlater bålplassen.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet søppel.
  • Brannvesenet anbefaler at større bål blir slokket ved mørkets frembrudd. Dette for å unngå unødige utrykninger og telefoner inn til 110.   Merk! Dette er kun er en melding til 110 Sør-Vest. Hverken 110 Sør-Vest eller brannvesenet gir godkjenning til brenning. Den som brenner har alt ansvar for at brenningen skjer på en forsvarlig måte i tråd med gjeldende regelverk. 
   
  Jeg har lest og forstått reglene om utendørs brenning.*


  Spørsmål til skjemaet kan rettes til 110 Sør-Vest på epost: 110@sorvest.no eller telefon: 51 91 85 20 .

  Regler for utendørs brenning

  Utendørs brenning er regulert i flere lover og forskifter. Lovene og enkelte forskrifter gjelder i hele Norge, men i tillegg til disse kan kommunene ha egne, lokale forskrifter for å regulere utendørs brenning i den enkelte kommunen. Skal man brenne utendørs, må man først gjøre seg kjent med kommunens regler for utendørs brenning

  Reglene for utendørs brenning tar høyde for brannsikkerheten, forurensning av miljøet, samt helsen til mennesker og dyr i omgivelsene.

  • Det er alltid den som antenner ilden som er ansvarlig for brenningen
  • Utendørs brenning, unntatt grilling og kaffebål, skal meldes til nødsentral brann før brenning. Bruk skjemaet for melding om bruk av ild utendørs lenger opp på siden
  • Brenning av store bål og flater må skje før mørkets frembrudd. Dette er på grunn av at det fra avstand er vanskelig å se om flammene kommer fra et bål eller en reell brann, noe som kan føre til unødig bekymring i befolkningen og unødige utrykninger

  REGLER SOM GJELDER HELE NORGE

  Brannsikkerhet
  Det er forbudt å gjøre opp ild utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann, jf. forskrift om brannforebygging § 3.
  Ved utendørs brenning kreves det en spesiell aktsomhet og at man tar nødvendige forholdsregler for å hindre uønsket antennelse og spredning:

  • Sørg for god avstand til brennbart materiale, som for eksempel bygninger og vegetasjon
  • Ta hensyn til værforholdene (vindstyrken, vindretningen samt tørre perioder)
  • Ha tilstrekkelig vann tilgjengelig, skulle det bli behov for å slokke
  • Oppgjort ild må aldri forlates før den er fullstendig slokket


  I tidsrommet 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i hele Norge. Da er det ikke lov å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.
  Det er likevel lov å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, som f.eks. der det har vært mye nedbør over lang tid og på tilrettelagte bål- og grillplasser.

  Dersom skogbrannfaren er høy kan brannsjefen legge ned totalforbud mot utendørsbrenning. Da er det ikke tillatt å gjøre opp ild utendørs i det hele tatt.
  Grilling i egen hage er likevel tillatt, så lenge en passer godt på. Informasjon om totalforbud formidles på Rogaland brann og redning IKS sine hjemmesider og i lokale medier.

  Forurensing
  Det er forbudt å brenne avfall, jf. forurensningsloven § 7. Alt avfall, herunder bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, isolasjonsmateriale og plast, skal leveres  til godkjente mottak.
  I enkelte kommuner er det også mulig å bestille henting av avfall: www.hentavfall.no/ 
  Brenning av rent trevirke, f.eks. tørt hageavfall, bråtebrenning, halmbrenning i jordbruket og flatebrenning i skogbruket er tillatt, så fremt kommunens lokale forskrifter ikke sier noe annet.

  Henvendelser om ulovlig brenning rettes til kommunen og politiet.

  Helse
  Utendørs brenning må ikke medføre fare for helsemessig ulempe, jf. forskrift om miljørettet helsevern § 9. All røyk er giftig, og den som vurderer å brenne utendørs må derfor først forsikre seg om at røyken ikke er til fare eller plage for andre mennesker og dyr i omgivelsene. En må være spesielt oppmerksom på dette i boligområder, samt i nærheten av barnehager, skoler, sykehjem og andre institusjoner.

  }, []);