Stab

053
Staben er en støttefunksjon for brann- og redningssjefen og brannvesenets ledelse. Hovedfokus for disse årsverkene er forebyggende arbeid. I dette inngår samfunnssikkerhet, prosjekt, kommunikasjon og IKT.
 
Stabens arbeidsoppgaver
 • Utarbeide og behandle styrende dokumenter for selskapet
 • Bidra til strategisk styring av organisasjonen
 • Overordnet planverk
 • Samfunnskontakt

Stabens funksjoner
Staben består av ni årsverk som rapporterer til brann- og redningssjefen.

Samfunnssikkerhet
 • Arbeide for at RBR skal kunne forebygge og håndtere dagligdagse og ekstraordinære hendelser. Dette kan skje i form av risiko- og sårbarhetsanalyser og gjennom risikostyring
 • Arbeide for at RBRs beredskap og forebyggende arbeid er i samsvar med identifisert risiko i regionen
 • Arbeide for bedre samvirke mellom berørte aktører innen brann- og redningstjeneste
 • Samfunnskontakt med eiere, myndigheter og andre sentrale samfunnsaktører

Prosjekt
Prosjektarbeid driver tverrfaglige prosjekter i brannvesenet med hovedfokus på forebyggende aktivitet.

Kommunikasjon
 • Kommunikasjonsarbeid er knyttet til forebyggende arbeid, internt og eksternt
 • Kvalitetssikring av brannvesenets informasjons- og kommunikasjonsarbeid
 • Informasjonsarbeid
Stabsseksjon IKT
 • Støttefunksjon for alle avdelinger i RBR med ansvar innen IKT. Dette omfatter datateknisk utstyr, telefoni samt sambandsutstyr for brannvesenets beredskapsavdeling og nødalarmeringssentral
 • Har ansvar for at egne systemer innen data, telefoni og kommunikasjon til enhver tid tilfredsstiller brukernes behov
 • Sørger for at de tjenester og datasystemer som leveres av eksterne leverandører er tilgjengelig og fungerer i henhold til avtalte spesifikasjoner
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: