Logo-rogbr
Brann 110
Nå kommer feieren også på hytta
Før var det hytteeier selv som hadde ansvaret for feiing av skorstein på hytta. Nå har brann- og redningsvesenet overtatt oppgaven med å føre tilsyn med og feie ildsted og pipe i fritidsboliger.
I dag stilles det samme krav til feiing i hytter og fritidsboliger som i vanlige bolighus. Rogaland brann og redning IKS (RBR) er nå i startfasen med å gjennomføre risikokartlegging av fyringsanlegg i fritidsboliger i våre eierkommuner. Med fyringsanlegg menes ildsted og pipe.

Først ut er Sola kommune, som et pilotprosjekt. Alle eiere av fritidsboliger i Sola vil i nærmeste framtid motta et varsel om tilsyn per SMS. Det betyr at eier av fritidsbolig må sørge for at noen er tilstede under tilsynet.

Feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av ildsted og tilhørende pipe kan føre til brann. Det er stor usikkerhet knyttet til tilstanden på fyringsanlegg i fritidsboliger, og om disse er tilstrekkelig rengjort. Derfor går RBR nå i gang med å utføre tilsyn i alle fritidsboliger, for å kartlegge og for å vurdere behovet for feiing. Under tilsyn vil ildsted og pipe bli kontrollert, og det vil bli tilbudt nyttig informasjon om brannsikkerhet, som røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier.

RBR vil videre se på feiemulighetene og komme fram til godkjente løsninger for feiing, slik at adkomst for feier er klart når varsling om feiing kommer på et senere tidspunkt.

Bakgrunn
Forskrift om brannforebygging (01.01.2016) pålegger kommunene til å risikokartlegge alle fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, herunder også fritidsboliger. Risikokartleggingen av fyringsanleggene skal være grunnlag for å fastsette behov, både for feiing og tilsyn.

Tenk gjennom egen brannsikkerhet for vi kommer på besøk:
  • Finnes det fungerende røykvarsler i fritidsboligen?
  • Blir røykvarsleren jevnlig kontrollert?
  • Finnes det slokkemidler i fritidsboligen?
  • Kan beboerne bruke slokkemidlene?
  • Er rømningsveiene tilfredsstillende?

Les mer
Tilsyn og feiing av fritidsboliger
}, []);