Brann 110

Tilsyn og feiing av fritidsboliger

Forskrift om brannforebygging av 01.01.2016 pålegger kommunene å utføre behovsprøvd tilsyn og feiing i fritidsboliger på lik linje med bolighus. Rogaland brann og redning IKS er i startfasen av dette arbeidet og begynner med å gjennomføre tilsyn av fritidsboliger i våre eierkommuner.
Det stilles samme krav til brannsikkerhet i fritidsboliger/hytter som for bolighus. Dette gjelder godkjent skorstein, ildsted, slokkemiddel og røykvarslere.
Under tilsynet kontrollerer vi ildsted og skorstein. Vi gir også nyttig informasjon i forhold til brannsikkerhet, om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier.
Vi vil videre se på feiemulighetene og komme fram til godkjente løsninger for feiing, slik at adkomst for feier er klart når varsling om feiing kommer.

Feiing vil bli uført på et senere, varslet tidspunkt.

Tilsynet gjennomføres i henhold til lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver, brann- og eksplosjonsvernloven §11, 1. ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr 1710, om brannforebygging §17. Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget framkommer i nevnte forskrift om brannforebygging §6.

HUSK! Vi må ha tilbakemelding om navn og telefonnummer til personen som skal være tilstede under tilsynet. Ved manglende tilbakemelding vil det ikke bli utført tilsyn den varslede dagen. 
Dette er et lovpålagt tilsyn som utføres på dagtid, det er ikke anledning til å få tilsynet utført på ettermiddag/kveld.
Ved manglende oppmøte kan eier ilegges sanksjoner.

Informasjon til hytteeier:
Tilsynet skal kontrollere at fyringsanlegget (skorstein og ildsted) er installert riktig etter gjeldende lover og forskrifter, avdekke om dette blir brukt riktig uten fare for skade på helse, miljø og sikkerhet og renset for sot.
Vi gir også informasjon om brannsikkerhet knyttet til fritidsbolig og fyringsanlegg.
Har du dokumentasjon på ditt fyringsanlegg, er det fint om dette framvises under tilsyn.

Tenk gjennom egen brannsikkerhet før vi kommer på besøk:
  • Tilfredsstiller din fritidsbolig krav til røykvarsler gitt i forskrift av 17. desember 2015, om brannforebygging §7? Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor teknisk rom.
  • Blir røykvarsleren jevnlig kontrollert?
  • Finnes det slokkemidler i fritidsboligen?
  • Er rømningsveiene tilfredsstillende?


Fungerende røykvarsler redder liv!


Tilbake
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Personvernerklæring
}, []);