Logo-rogbr
Brann 110

Tilsyn og feiing i fritidsboliger

Forskrift om brannforebygging av 01.01.2016 pålegger kommunene å utføre behovsprøvd tilsyn og feiing i fritidsboliger på lik linje med bolighus. 

Samme krav stilles til brannsikkerhet i fritidsboliger/hytter som for bolighus. Dette gjelder godkjent skorstein, ildsted, slokkemiddel og røykvarslere.
På samme måte som for boliger er det lovpålagt å utføre tilsyn og feiing i fritidsboliger.

Les mer om Brannsikker fritidsbolig.

Alle boliger og fritidsboliger i RBR sine 9 eierkommuner blir vurdert etter en risikomodell med ulike faktorer som spiller inn. Det betyr at vi går tilsyn og feier ved behov, ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk. Risikomodellen genererer en prioriteringsliste for hvor seksjonen skal gjennomføre tilsyn. Boliger og fritidsboliger med høyere brannrisiko vil til enhver tid bli prioritert.

Les mer om risikobasert tilsyn og feiing.
Morten
Under tilsynet kontrollerer vi ildsted og skorstein. Ser vi at det er behov for feiing, feier vi umiddelbart eller på et senere tidspunkt etter avtale med eieren av fritidsboligen. 
Dersom det ikke er godkjent adkomst for feiing, vil feieren informere om godkjente løsninger.

Les mer om sikker arbeid på tak her.

Under tilsynet gir vi også nyttig informasjon i forhold til brannsikkerhet, om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier.

VARSLING AV TILSYN I FRITIDSBOLIG: 
Eier vil bli varslet på SMS to uker før tilsynet skal gjennomføres. SMS'en kommer fra nummer 594 49 718.
I varslet vil det bli gitt en oppsatt tid for tilsyn og en alternativ dato.

Har du spørsmål eller noe du lurer på angående boligtilsyn og feiing, kontakt Tjenestetorget på telefon 51 50 22 60, eller epost: tjenestetorget@rogbr.no.

Feieren skal kontrollere at fyringsanlegget (skorstein og ildsted) er installert riktig etter gjeldende lover og forskrifter,
og sjekke om anlegget blir brukt riktig uten fare for skade på helse, miljø og sikkerhet.

Har du dokumentasjon på ditt fyringsanlegg, er det fint om dette framvises under tilsyn.
 
MERK!
  • Dette er et lovpålagt tilsyn som utføres på dagtid, det er ikke anledning til å få tilsynet utført på ettermiddag/kveld.
  • Eier eller representant for eier må være til stede ved tilsyn og feiing.
  • Ved manglende oppmøte kan eier ilegges sanksjoner.

Tenk gjennom egen brannsikkerhet før vi kommer på besøk:
  • Tilfredsstiller din fritidsbolig krav til røykvarsler gitt i forskrift av 17. desember 2015, om brannforebygging §7? Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor teknisk rom.
  • Blir røykvarsleren jevnlig kontrollert?
  • Finnes det slokkemidler i fritidsboligen?
  • Er rømningsveiene tilfredsstillende?

Tilsynet gjennomføres i henhold til lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver, brann- og eksplosjonsvernloven §11, 1. ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr 1710, om brannforebygging §17. Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget framkommer i nevnte forskrift om brannforebygging §6.

Fungerende røykvarsler redder liv!


Tilbake
}, []);