Logo-rogbr
Brann 110

Melding om utendørs brenning

Fyll inn navn og telefonnummer til ansvarshavende. Disse opplysningene skal gis av den personen som er ansvarlig for brenning av bålet. Som ansvarlig har man ansvar for at brenningen skjer på en forsvarlig måte i tråd med kommunens regelverk.

*Les regler for utendørs brenning lenger ned på siden. 
*
Opplysninger fra ansvarshavende:
Navn*
Adresse for bålbrenning:*
Postnr./sted: *

Utendørs brenning er regulert i flere lover og forskifter. Lovene og enkelte forskrifter gjelder i hele Norge, men i tillegg til disse kan kommunene ha egne, lokale forskrifter for å regulere utendørs brenning i den enkelte kommunen. Alle som skal gjøre opp ild utendørs må sørge for at dette skjer på en forsvarlig måte i tråd med kommunens regelene om utendørs brenning.*

Vi gjør oppmerksom på at det i Stavanger kommune ikke er tillatt å brenne noen form for avfall ute. Dette gjelder også tørt hageavfall.

 
Telefon ansvarshavende: *
 

Dato for brenning: *
Klokkeslett:*
Fyll inn opplysninger om bålets størrelse, hvor bålet skal brennes, samt dato og tid for brenning.
Bålets størrelse:*
Hva skal brennes?*
Er bålet til sjenanse for andre?*
Er tilstrekkelig slokkevann tilgjengelig?*

Kommentarer:

 

Merk! Dette er kun en melding til 110-sentralen. 110-sentralen eller brannvesenet gir ingen godkjenning til brenning – den som brenner har alt ansvar for at brenningen skjer på en forsvarlig måte i tråd med kommunens regelverk.
 

Jeg har lest og forstått reglene om utendørs brenning.*
 

Spørsmål til skjemaet kan rettes til Alarmsentral brann Sør-Vest på epost: ABSV.110@rogbr.no eller telefon: 51 91 85 20 .


 

Regler for utendørs brenning

Utendørs brenning er regulert i flere lover og forskifter. Lovene og enkelte forskrifter gjelder i hele Norge, men i tillegg til disse kan kommunene ha egne, lokale forskrifter for å regulere utendørs brenning i den enkelte kommunen.

Reglene for utendørs brenning tar høyde for brannsikkerheten, forurensning av miljøet, samt helsen til mennesker og dyr i omgivelsene.

  • Skal man brenne utendørs, må man først gjøre seg kjent med kommunens regler for utendørs brenning
  • Det er alltid den som antenner ilden som er ansvarlig for brenningen
  • Utendørs brenning, unntatt grilling og kaffebål, skal meldes til nødsentral brann før brenning. Bruk skjemaet for melding om bruk av ild utendørs lenger opp på siden
  • Brenning må skje før mørkets frembrudd. Dette er på grunn av at det fra avstand er vanskelig å se om flammene kommer fra et bål eller en reell brann, noe som kan føre til unødig bekymring i befolkningen og unødige utrykninger

REGLER SOM GJELDER HELE NORGE

Brannsikkerhet
Det er forbudt å gjøre opp ild utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann, jf. forskrift om brannforebygging § 3.
Ved utendørs brenning kreves det en spesiell aktsomhet og at man tar nødvendige forholdsregler for å hindre uønsket antennelse og spredning:

  • Sørg for god avstand til brennbart materiale, som for eksempel bygninger og vegetasjon
  • Ta hensyn til værforholdene (vindstyrken, vindretningen samt tørre perioder)
  • Ha tilstrekkelig vann tilgjengelig, skulle det bli behov for å slokke
  • Oppgjort ild må aldri forlates før den er fullstendig slokket


I tidsrommet 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i hele Norge. Da er det ikke lov å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.
Det er likevel lov å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, som f.eks. der det har vært mye nedbør over lang tid og på tilrettelagte bål- og grillplasser.

Dersom skogbrannfaren er høy kan brannsjefen legge ned totalforbud mot utendørsbrenning. Da er det ikke tillatt å gjøre opp ild utendørs i det hele tatt.
Grilling i egen hage er likevel tillatt, så lenge en passer godt på. Informasjon om totalforbud formidles på Rogaland brann og redning IKS sine hjemmesider og i lokale medier.

Forurensing
Det er forbudt å brenne avfall, jf. forurensningsloven § 7. Alt avfall, herunder bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, isolasjonsmateriale og plast, skal leveres  til godkjente mottak.
I enkelte kommuner er det også mulig å bestille henting av avfall: www.hentavfall.no/ 
Brenning av rent trevirke, f.eks. tørt hageavfall, bråtebrenning, halmbrenning i jordbruket og flatebrenning i skogbruket er tillatt, så fremt kommunens lokale forskrifter ikke sier noe annet.

Henvendelser om ulovlig brenning rettes til kommunen og politiet.

Helse
Utendørs brenning må ikke medføre fare for helsemessig ulempe, jf. forskrift om miljørettet helsevern § 9. All røyk er giftig, og den som vurderer å brenne utendørs må derfor først forsikre seg om at røyken ikke er til fare eller plage for andre mennesker og dyr i omgivelsene. En må være spesielt oppmerksom på dette i boligområder, samt i nærheten av barnehager, skoler, sykehjem og andre institusjoner.

 

KOMMUNENES LOKALE REGLER

Kommunene som er listet under er Rogaland brann og redning IKS sine eierkommuner. Finner du ikke din kommune her? Ta kontakt med kommunen du bor i for å finne informasjon om kommunens lokale regeler rundt bålbrenning. 

Finnøy
Finnøy kommune har ikke vedtatt lokal forskrift for å regulere åpen brenning.
På Finnøy gjelder dermed reglene beskrevet under "Regler som gjelder i hele Norge".

Forsand
Se §§ 4 og 5 i
Forskrift om åpen brenning og avfall i småovner, Forsand kommune. 

Gjesdal
Se § 5 i
Forskrift for husholdningsavfall, Gjesdal. 

Klepp
Se §§ 4 og 5 i
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Klepp kommune. 

Kvitsøy
Kvitsøy kommune har ikke vedtatt lokal forskrift for å regulere åpen brenning.
På Kvitsøy gjelder dermed reglene beskrevet under "Regler som gjelder i hele Norge".


Randaberg
Se § 4, andre ledd i
Renovasjonsforskrift, Randaberg kommune. 

Rennesøy
Rennesøy kommune har ikke vedtatt lokal forskrift for å regulere åpen brenning.
På Rennesøy gjelder dermed reglene beskrevet under "Regler som gjelder i hele Norge".

Sandnes
Se §§ 4 og 5 i
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sandnes kommune. Ved brenning av avfall varsles kommunens vakttelefon for feilmeldinger om vai, vann og avløp telefon 51 33 70 70. 

Sola
Sola kommune har ikke vedtatt lokal forskrift for å regulere åpen brenning.
I Sola gjelder dermed reglene beskrevet under "Regler som gjelder i hele Norge".

Stavanger
Det er forbudt å brenne hageavfall og bråte i Stavanger kommune. 
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Stavanger kommune. 

Strand
Se §§ 4 og 5 i
Lokal forskrift åpen brenning og brenning av avfall i småovner og tønner, Strand kommune. 

Time
Se §§ 4 og 5 i
Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Time kommune.

}, []);