Logo-rogbr
Brann 110

Arealplanlegging

shutterstock_109936955
Kommunen skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

Lovverk
Folkehelseloven
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Planprosesser
  • Planstrategi for kommuneplan
  • Kommuneplan
  • Kommunedelplaner
  • Temaplaner (om for eksempel sikkerhet, trafikk, parkering, kultur etc.)
  • Kommuneoverskridende planer (for eksempel Rogaland fylkeskommunes plan for langsiktig utbygging på Jæren)
  • Varsel om oppstart av reguleringsplan
  • Offentlig høring av reguleringsplan

Miljørettet helsevernavdelingens oppgaver
  • Delta i tverrfaglige planprosesser
  • Skrive uttalelser til høringer for reguleringsplaner
}, []);