Logo-rogbr
Brann 110

Badeanlegg

shutterstock_112364219
Alle bassengbad, badeanlegg, boblebad og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten omfattes av Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Dette gjelder også basseng tilknyttet hotell, treningsinstitutt og lignende.
Formålet med forskriften er å sikre brukerne av anleggene tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker.


Lovverk
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
Forskrift om miljørettet helsevern, kap. 3a. Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosoler.
Vannrapport 118 Forebygging av legionellasmitte - en veiledning (3. utgave)

Virksomhetens plikter
Gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser og påse at disse etterleves.

Opplysningsplikt
Eier/driver har opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten om uforutsette forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko.

Internkontroll
Det skal etableres internkontrollsystem og utføres internkontroll for �� sikre systematisk oppfølging og drift av badeanlegget. Internkontrollsystemet skal beskrive rutiner for drift og vedlikehold, løpende dokumentasjon av arbeidet, resultater av vannprøver, samt system for avvikshåndtering.

Ved avvik, dvs. svikt i rutiner eller ved brudd på forskriftens bestemmelser, skal dette håndteres etter utarbeidet avviksprosedyre. Hensikten med avviksprosedyren er å sikre at feil rettes og at problemer løses, og hindre gjentagelse.

Miljørettet helsevernavdelingens oppgaver
  • Motta og behandle meldinger om badeanlegg
  • Behandle klagesaker
  • Føre tilsyn, evt. i form av systemrevisjon
  • Gi pålegg om nødvendige tiltak
  • Gi råd og veiledning til eiere, driftsansvarlig og offentlige instanser om helsemessige forhold tilknyttet badeanlegget
}, []);