Logo-rogbr
Brann 110

Drikkevannskilder

shutterstock_143796082
Et vannforsyningssystem skal være godkjent av Mattilsynet når det forsyner:

1. minst 20 husstander herunder hytter eller minst 50 personer
 2. helseinstitusjon eller skole/barnehage

For andre vannforsyningssystemer er det kommuneoverlegen som har tilsynsmyndigheten.

Lovverk
Drikkevannsforskriften

Virksomhetens plikter
Vannverkseier skal påse at drikkevannet tilfredsstiller kravene til kvalitet, mengde og leveringssikkerhet når det leveres til mottaker.

Internkontroll
Vannverkseier skal påse at det etableres og føres internkontroll for etterlevelse av denne forskriften. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art og omfang. For egen vannforsyning til en enkelt husholdning gjelder ikke kravet om internkontroll.

Miljørettet helsevernavdelingens oppgaver
  • Rådgivning i plansaker for å forebygge forurensning av drikkevannskilder
  • Tilsyn med aktuelle vannforsyningssystemer
  • Helsefaglig uttalelse til etablering av drikkevannskilder
}, []);