Logo-rogbr
Brann 110

Kjøletårn

shutterstock_97740062
Virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre Legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs omfattes av Forskrift om miljørettet helsevern, Kap 3a. Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol.Innretninger i forskriften her omfatter blant annet kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener.

Innretninger som finnes i private boliger eller fritidseiendommer, er ikke omfattet av bestemmelsene, med mindre omgivelsene utenfor boligen eller eiendommen blir berørt.

Lovverk
Forskrift om miljørettet helsevern, kap. 3a. Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol.
Vannrapport 118 Forebygging av legionellasmitte - en veiledning (3. utgave)


Virksomhetens plikter
Virksomhetsansvarlig for innretningen har ansvar for å gjøre seg kjent med lovverket, at dette etterleves, og at følgende utføres
 
  • Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen ved første gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer.
  • Innretningene skal etterses regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella.
  • For kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av Legionella ikke vil kunne forekomme.
  • Ved mistanke om forekomst av legionellose skal det tas mikrobiologiske prøver av alle innretninger som direkte eller indirekte kan ha forårsaket smitten. Slike prøver skal tas forut for rengjøring og desinfeksjon.
  • Det skal utføres internkontroll og etableres internkontrollsystem for å sikre systematisk oppfølging av innretningen.

Miljørettet helsevernavdelingens oppgaver
  • Motta og behandle meldinger om innretninger
  • Holde oversikt over innretningene
  • Føre tilsyn, evt. i form av systemrevisjon
  • Gi pålegg om nødvendige tiltak
  • Gi råd og veiledning til eiere, driftsansvarlig og offentlige instanser om helsemessige forhold knyttet til risiko for spredning av Legionella

Les også
Folkehelseinstituttets Vannrapport 118 Forebygging av legionellasmitte - en veiledning.
}, []);