Logo-rogbr
Brann 110

Skoler og barnehager

shutterstock_104967464
Alle barnehager, dagmammaer, skoler og skolefritidsordninger skal være godkjente etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Godkjennings- og tilsynsmyndighet er delegert til kommuneoverlegen. Godkjenning gis på bakgrunn av de opplysninger og planer som forelå på tidspunktet for godkjenningen. Godkjenning er ikke i seg selv et kvalitetsstempel, den kan tilbakekalles dersom forskriftens krav ikke overholdes.

For barnehager finnes det mange ulike driftsformer. Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:
 
  • virksomheten er regelmessig og
  • tilbyr ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer og
  • antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere.
Dagmammaer må også søke om godkjenning etter forskriften.
Åpne barnehager er i utgangspunktet ikke godkjenningspliktige, men de er omfattet av den generelle forskrift om miljørettet helsevern. Se veileder i miljørettet helsevern.

Lovverk
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftens bestemmelser. Forskriften stiller en rekke krav, både når det gjelder trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold.

Internkontroll
Forskriften stiller krav om internkontroll og etablering av internkontrollsystem. Forskriften pålegger den ansvarlige for virksomheten en plikt til å påse og dokumentere skriftlig at regelverket etterleves.
Utarbeidelse av prosedyrer eller skriftlige rutiner er spesielt viktig på områder der svikt i rutinene vil kunne ha negativ innvirkning på barnas helse, trivsel eller sikkerhet, eller der det på annen måte kan medføre brudd på forskriftens bestemmelser. Det er i tillegg viktig å kunne dokumentere hva og når forskjellige tiltak eller prosedyrer er gjennomført.

Ved avvik, dvs. svikt i rutiner eller ved brudd på forskriftens bestemmelser, skal dette håndteres etter egen utarbeidet avviksprosedyre. Hensikten med avviksprosedyren er å sikre at feil rettes og at problemer løses, og å hindre gjentagelse.

Det er også viktig å merke seg at rektor/styrer har plikt til å informere brukerne eller foresatte om forhold ved skolen/barnehagen som kan virke negativt på helsen. På samme måte har også rektor/styrer plikt til å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten (kommuneoverlegen og eventuelt miljørettet helsevern) om forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen. Slike opplysninger skal gis uoppfordret.

Miljørettet helsevernavdelingens oppgaver
• Motta og behandle søknader om godkjenning
• Behandle klager vedrørende forhold som omfattes av forskriften
• Føre tilsyn, evt i form av systemrevisjon
• Gi råd og veiledning til eiere, styrere og rektorer, foreldre mm.
}, []);