Logo-rogbr
Brann 110

Solarier

shutterstock_139603322
Lokaler som benyttes til solarium omfattes av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. (med hjemmel i smittevernloven og i folkehelseloven). Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer. På vegne av kommuneoverlegen fører miljørettet helsevern tilsyn etter Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernsforskriften). Forskriften har som formål å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.

Samtlige solarier, enten de finnes som solstudioer, eller tilknyttet for eksempel treningssentre, frisørsalonger, hoteller, kiosker eller arbeidsplasser skal oppfylle forskriftenes krav.

Lovverk
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.
Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernsforskriften)

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser.

18 års aldersgrense og krav om betjening
Regjeringen innførte 18 års grense i solarier fra 1. juli 2012. Kravet om kompetent betjening trer i kraft fra 1. januar 2014. Se pressemelding her

Lokalene
Lokalene skal være utformet og innredet rengjøringsvennlige. Det må finnes desinfeksjonsmidler og papirhåndkle til å desinfisere solsengene før og etter bruk.

Melding av virksomheten
Virksomhetsansvarlig skal sende melding til kommunen ved kommuneoverlegen ved oppstart første gang. Det må også sendes melding ved eierskifte, bytte av lokalene eller ved større ominnredninger.

Alle solstudioeiere og forhandlere og leverandører skal melde sin virksomhet til Statens strålevern. Skjema er tilgjengelig på internett på strålevernets hjemmesider: www.nrpa.no.

Internkontroll
For å sikre at forskriftene etterleves skal det etableres internkontrollsystem og drives internkontroll.
Denne bør inneholde beskrivelse av følgende rutiner for:
 • Renhold og desinfeksjon
 • Å sjekke hvilke rør, lamper og rørkombinasjoner som er tillatt i hvert enkelt solarium og når disse skal byttes (oppdaterte oversikter finnes på Strålevernets hjemmesider)
 • Rutiner for å sjekke at solingstidstabellen oppdateres ved skifte av rør og lamper
 • Å sjekke at merking av sengene, oppslag om advarselstekst, verneregler og 18 års aldersgrense, samt bruksanvisning med anbefalte solingstider er lett tilgjengelig og lett synlig
 • Å sikre at de ansatte bruker beskyttelsesbriller når de skal utføre oppgaver med et solarium med rør og lamper tent
 • Opplæring av nye ansatte slik at de er i stand til å informere om helserisiko, om vernereglene samt anbefale solingstid i forhold til kundens hudtype og hvilket solarium han eller hun kan bruke
 • Å påse at nødvendig informasjon om virksomheten er lett synlig dersom solariene ikke er betjent (navn og telefonnummer til eier/daglig ansvarlig), slik at kunden har noen å henvende seg til ved behov for informasjon eller hvis noe er galt
 • Avvikshåndtering og internrevisjon

For mer informasjon om solarier, UV-stråling generelt og helseskader les mer her eller se på Statens strålevern sine nettsider

Miljørettet helsevernavdelingens oppgaver
 • Motta meldinger og holde oversikt over virksomhetene
 • Gi råd og veiledning til eiere og virksomhetsledere
 • Føre tilsyn
 • Behandle klagesaker
}, []);