Logo-rogbr
Brann 110
Brannstudien
I desember 2013 la arbeidsgruppen som har sett på hvordan vi bør innrette det kommunale brann- og redningsvesenet for fremtiden, frem sin rapport, kalt Brannstudien. Dette er et viktig dokument for kommunene og for Brann-Norge.
Den siste tiden har det vært flere større branner i landet vårt. Brannene i Lærdal, Flatanger og Frøya har vært en sterk påminnelse om det store skadeomfanget en brann ute av kontroll kan resultere i.

I forbindelse med disse brannene har det vært stor diskusjon rundt Brannstudiens forslag om å gå fra flere mindre brannvesen til færre større brannvesen. Mange oppfatter arbeidsgruppens forslag om 19 brann- og redningstjenester som dekker hele Norge, som et dårlig forslag som ikke gavner de mindre lokalsamfunnene. Dette er en misforståelse. Større enheter skal sikre bedre kompetanse, større fagmiljø og større robusthet for å håndtere fremtidens utfordringer.

"... Brannstudien handler ikke om å lage et dårligere tilbud til folk og de som er i nød, eller til å fjerne dugnadsånd og ”stå-på-vilje” hos landets ca. 8.500 deltidsmannskaper. Den handler om å se sammenhengen mellom deltidsmannskapene og de 3.500 mannskapene som jobber heltid. Den handler om hvordan vi bør sørge for at landets 620 brannstasjoner skal bemannes og utrustes for å løse oppgavene. Den handler om hvordan vi skal jobbe mer kompetent forebyggende for de risikoutsatte gruppene, som de pleietrengende som bor hjemme og de med rusproblemer. Den handler om behovet for ny utdanning, om evaluering og erfaringslæring, om det å utvide tjenestetilbudet til lokalbefolkningen for eksempel gjennom høynet akuttmedisinsk kompetanse hos brannfolk, og den handler om strategisk ledelse både administrativt og operativt. Det siste er kanskje det mest underkommuniserte tema i forhold til dagens fragmenterte kommunale brann- og redningsvesen.

Brannstudien handler om å bygge en bro for beredskap og forebyggende arbeid over kommunegrensene. Den dokumenterer at lokal tilstedeværelse er selve kjernen i beredskapen og det forebyggende arbeidet. Brannstudien konkluderer med at på flere områder må det etableres regionale kapasiteter, det vil si kompetanse og utstyr som ikke kan etableres ved hver enkelt brannstasjon eller kommune. Beredskap og brannforebyggende arbeid må bygges på lokale og regionale risiko- og sårbarhetsanalyser, så vi evner å se helheten. I tillegg er det drøftet og slått fast at på noen områder må det etableres nasjonale kapasiteter, for eksempel spisset beredskap rettet mot ulykker der bygninger raser sammen, som boligblokken i Ålesund. ..."


Les hele innlegget om Brannstudien fra Norsk brannbefalslag.

Les også
Brannstudien: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk
}, []);