Logo-rogbr
Brann 110

Brannfarlig vare og gass

Propan, bensin, rødsprit, lynol o.l. er væsker som karakteriseres som svært brannfarlige. Det er derfor viktig at oppbevaring av brannfarlig væske skjer forsvarlig, og på en slik måte at det ikke oppstår fare for brann eller eksplosjon.


 

shutterstock_67618954
Oppbevaring av brannfarlig væske og gass
Det er viktig at beholdere er tette og tydelig merket. Oppbevaring bør skje i rom med god utlufting. Brannfarlig væske må ikke oppbevares i rom, eller på sted som benyttes som rømningsvei under brann slik som korridorer, trapper eller portrom.

Brannfarlig gass skal ikke oppbevares på loft eller kjeller.

I boenhet kan det oppbevares inntil:
- 55 liter brannfarlig gass kategori 1 og 2
- 10 liter brannfarlig væske kategori 1 og 2
I garasje, i utvendig bod, båthus eller lignende kan det for personlig bruk oppbevares inntil 90 liter brannfarlig gass kategori 1 og 2 og inntil 50 liter brannfarlig væske kategori 1 og 2

Gass i bolig
Bruk av gass (propan) i boliger har økt i den senere tid, og tendensen er at dette markedet fortsatt vil øke. Ved bruk av gass er det viktig at en benytter godkjente og sakkyndige leverandører og installatører, og bruker utstyret etter de anvisninger som disse gir.

Gass i borettslag/ sameie
Hvis det oppbevares brannfarlig gass eller væske i mange av boenhetene i et borettslag eller boligsameie, skal eier (styret) foreta en samlet risikovurdering. Borettslag, boligsameie el. kan ha vedtekter som gjør at det ikke er tillatt å oppbevare brannfarlig gass eller- væske i boenheten. Større mengder må uansett oppbevares utendørs.

Oppbevaring av brannfarlig gass
Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller eller annet rom under terreng, da slike rom ofte har veldig dårlig ventilasjon og eksplosjonsfarlig atmosfære lettere kan oppstå ved lekkasje.


Andre bestemmelser
Mengder og andre bestemmelser finnes i forskrift håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff. Det er utarbeidet en rekke temaveiledninger for problemområdet brannfarlige væsker. Les mer om dette på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine
hjemmesider.

Nyttige linker

}, []);