Logo-rogbr
Brann 110

Fyrverkeri og pyroteknikk

shutterstock_99359045

På denne siden finner du informasjon om:

 
 • Fyrverkeri
 • Skylanterner og svevende lykter
 • Pyrotekniske effekter på arrangement
 • Bruk av scenerøyk
 • Salg av fyrverkeri
 • Søknadsskjema for salg av fyrverkeri
 • Nyttige linker til relevant regelverk

Fyrverkeri

I henhold til gjeldende politivedtekter er det forbudt å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten tillatelse fra politiet. Politiet kan gi bøter som straff for ulovlig bruk av fyrverkeri.

Det er kun på nyttårsaften i tidsrommet 18:00 til 02:00 at det ikke er generelt forbud mot oppskyting av fyrverkeri.

Sør-Vest politidistrikt og de lokale lensmannskontorene svarer nei på søknader om bruk av fyrverkeri i private tilstelninger.

Ved større offentlige arrangementer er det mulig for profesjonelle aktører å søke om oppskytning av fyrverkeri.  Tillatelse gis da til firmaer som har nødvendige sertifikater for slik oppskyting. Det gis ikke tillatelse til privatpersoner. Rogaland brann og redning IKS gjør en vurdering og gir en uttalelse om brannsikkerheten er ivaretatt ved det aktuelle arrangementet. For å kunne gi en slik uttalelse trenger vi at arrangøren fyller ut
dette skjemaet.


Skylanterner og svevende lykter

Skylanterner og svevende kinesiske lykter er i praksis flyvende bål som kan gjøre stor skade. Lykten utgjør også ulempe for miljø og dyr, da de ved utbrenning faller ned og blir liggende som søppel i naturen. Den største risikoen ved svevende lykter, er faren for brann. Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er. 

Det er foreløpig ikke forbudt med flyvende lykter.  Skylanterner og svevende kinesiske lykter skal brukes etter produktets bruksanvisning, i tillegg:
 • skal kun brukes i utendørs på åpne plasser og ikke nær bebyggelse, bygninger eller skog.
 • skal ikke brukes i nærheten av elektriske ledninger, strømkabler eller eksplosive miljøer.
 • skal ikke tennes nærmere enn 30 km fra nærmeste flyplass.
 • skal kun brukes under rolige vindforhold.
 • ha alltid en brannslukker eller bøtte vann i nærheten ved antenning.
 • ved lengre perioder uten nedbør skal en ikke benytte lanternene pga. økt brannfare.
 • det må ikke bindes eller festes noe til lanternene.
 • om det er en stor sprekk eller hull i papiret bør ikke lykten brukes.
 • lykten er ikke et leketøy og skal ikke brukes av barn.
 • skal ikke brukes av personer påvirket av alkohol.
 • lanternene sendes opp på eget ansvar.
Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark.  

Les mer

Forskrift om brannforebygging § 3. Generelle krav til aktsomhet
Sikkerhverdag.no -  Skylanterner og svevende kinesiske lykter 

 

Pyrotekniske effekter på arrangement

Bruk av scenerøyk og pyrotekniske effekter i forsamlingslokaler gir en utfordring i forhold til brannsikkerheten.

Søknad om bruk av pyrotekniske effekter må være hos brannvesenet senest 14 dager før planlagt arrangement. Innhold i søknaden bør minimum være: 
 • Risikoanalyse av bruk av pyroteknikk med handlingsplan og tiltaksliste
 • Tidsrom for bruk, beskrivelse av bruk
 • Produktliste
 • Branntegning, brannkonsept for bygget som det søkes å bruke pyroteknikk i
 • Skisse/plantegning som viser pyro-posisjoner, slukkeapparater og brannvakter samt nødutganger
Søknad om tillatelse til bruk av innendørs pyroteknisk vare


SCENERØYK

Bruk av scenerøyk og scenepyroteknisk under et arrangement kan føre til utfordringer knyttet til evakuering enn ved normale driftsforhold uten scenerøyk. Dette blant annet fordi scenerøyken kan kamuflere brannrøyk, redusere sikt ved evakuering, redusere forståelse av fare ved røykutvikling, forsinke beslutning om å rømme. 

Utkobling av detektorer eller hele brannalarmanlegget i forbindelse med bruk av scenerøyk eller pyrotekniske effekter skal ikke finne sted og er i strid med
Plan- og bygningsloven § 29-6, annet ledd.  Å erstatte brannalarmanleggets funksjon med organisatoriske tiltak er ikke definert som akseptabel løsning.
 
Brannvesenet anser brannalarmanlegget som en forutsetning for bygget, og planlagte utkoblinger er et brudd på denne forutsetningen. For å få en varig kvalitet i bygget bør brannalarmanlegget være tilpasset bruken med scenerøyk.


 

Salg av fyrverkeri

Forhandlere som ønsker å selge fyrverkeri kategori 2 og 3 i tidsrommet 30.- 31. desember må søke om tillatelse til dette.

Den som vil ha tillatelse til handel med fyrverkeri må:
 • Drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted
 • Ha firmaattest fra Foretaksregisteret
 • Virksomheten skal ha ansatt en særskilt utpekt person med gyldig kompetansebevis

Dette vil si at:
 • Det skal drives handelsvirksomhet (butikk) med fast utsalgssted
 • Det skal handles med varer som selges utenom fyrverkerisesongen, slik at man med enkelthet kan komme tilbake for retur av varene
 • Virksomheten skal ha normal åpningstid som for en dagligvarebutikk eller lignende
 • Handelsvirksomheten skal være registret i brønnøysundregisteret med tilhørende informasjon om hvilken handel virksomheten driver med
 • Særskilt utpekt person skal være innehaver eller annen ansatt i virksomheten. Virksomheten kan således ikke leie inn en særskilt utpekt person til å stå for salget

Presisering om tidsrom og lokaler:
 • Handel med fyrverkeri kan bare foregå i tidsrommet fra 30. til  31. desember
 • Er enkelte av dagene søndag/helligdag og butikken holder stengt skal det selvfølgelig ikke selges fyrverkeri
 • Salget skal foregå over disk og det skal være betjening bak disken
 • Publikum skal ikke ha fri tilgang til fyrverkeriartiklene
 • Publikum skal ikke kunne gå rundt inne i butikken med fyrverkeriartiklene og handle andre varer
 • Butikken skal være egen branncelle med rømningsveier direkte til det fri
 • Det skal være tydelig merket med hvilken butikk som har fått tillatelse til å selge fyrverkeri
 • Utendørs salgssted skal være merket med hvilken butikk som har fått tillatelse til å selge fyrverkeri

Fullstendig søknad skal inneholde følgende dokumentasjon:
 • Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare
 • Firmaattest
 • Risikokartlegging og handlingsplan for fyrverkerisalget
 • Beskrivelse over hvordan returvarer håndteres
 • Oversiktskart/tegning over plassering av hvor fyrverkeri skal selges
 • Oversiktskart/tegning over plassering av lager/lagringscontainer
 • Kopi av kursbevis for særskilt utpekt person (ansvarshavende) og eventuell stedfortreder(e) som begge skal være ansatt i butikken så lenge fyrverkeritillatelsen gjelder
Søknad om tillatelse til handel og oppbevaring av fyrverkeri/pyroteknisk vare

 

Søknaden sendes brannvesenet innen 1. mai i salgsåret. Tillatelse til salg av fyrverkeri/pyroteknisk vare er for de to siste virkedagene i året i tidsrommet 08.00 - 20.00. Søknader som kommer inn etter denne dato vil ikke bli behandlet.
 

Kurs

Les mer om regelverk og kurs i forbindelse med bruk og salg av fyrverkeri på Norsk Brannvernforening sine nettsider. 
 

Farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods

Mer informasjon om forskrifter, veiledninger, temaveiledere og faktaark om håndtering av eksplosiver, transport av farlig gods og industrisikkerhet finner du på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine nettsider.

Nyttige linker

}, []);