Logo-rogbr
Brann 110

Særskilte brannobjekter

Særskilte brannobjekter er bygninger, konstruksjoner, anlegg, opplag, tunneler, virksomheter, områder m.m. hvor brann kan oppstå og true liv, helse, miljø eller materielle verdier og som er omfattet av brann- og eksplosjonsvernlovens § 13
 
Det er 3 ulike kategorier av særskilte brannobjekter:
a) Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv.
b) Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser.
c) Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg

Tilsyn gjennomføres og prioriteres på bakgrunn av:

a) risikoen for tap av liv og helse

b) risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier

c) risikoen for samfunnsmessige konsekvenser

d) risikoen for brudd på forebyggende plikter

e) effekten av tilsyn sammenlignet med andre brannforebyggende tiltak.

Tilsynene blir som regel avtalt på forhånd. Hensikten med tilsynene er først og fremst å påse at personsikkerheten i objektet/bygningen er ivaretatt. Når det gjelder gjennomføringen av tilsynet, fokuseres det på at det er et internkontrollsystem på objektet/bygningen som ivaretar brannsikkerheten.

Regelverk
Det er i hovedsak en lov og tre forskrifter som danner grunnlaget for hvordan oppfølgingen av brannsikkerheten skal foretas i særskilte brannobjekter.
 
Det gjøres oppmerksom på at det er andre lover og forskrifter som ikke er avbildet, som også kan være gjeldende for særskilte brannobjekter.

Tilbake
}, []);