Logo-rogbr
Brann 110

Trygg oppbevaring av desinfeksjonsmidler

Bruk av desinfeksjonsvæske er et godt smittevern.
Men har du tenkt på at desinfeksjonsvæske også kan være svært brannfarlig?


Korona-pandemien har ført til større mengder lagring av desinfeksjonsvæske i butikker og ulike virksomheter.
 
De fleste alkoholbaserte desinfeksjonsvæsker består hovedsakelig av etanol.
Etanol tilsvarer brannfarlig væske kategori 1 eller 2, det vil si at de kategoriseres i den gruppen av væsker som er mest brennbar.

TIPS FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN:

1. Sikkerhetsdatablad
Virksomhetene må kjenne til innholdet i sikkerhetsdatabladene for de produktene som oppbevares i lokalene, og ha disse lett tilgjengelig.
Sikkerhetsdatabladet inneholder informasjon om stoffets farlige egenskaper, om håndtering og lagring, samt tiltak ved uhell.
Leverandørene skal gjøre sikkerhetsdatabladene enkelt tilgjengelig for kundene sine.

2. Opplæring

Ansatte må få nødvendig opplæring for å sikre en trygg håndtering og lagring av stoffene.
Opplæring skal blant annet omfatte av stoffenes farlige egenskaper, rutiner og forholdsregler ved uhell og ulykker og virksomhetens instrukser for oppbevaring, håndtering og brannberedskap.

3. Risikovurdering
Lagring og håndtering av brannfarlig desinfeksjonsvæske må risikovurderes.
Risikovurdering skal brukes som beslutningsgrunnlag og dokumentasjon på forsvarlig sikkerhetsnivå.
Dersom virksomheten ikke har kompetanse på risikovurderinger, må slik kompetanse innhentes.

4. Forebyggende sikkerhetstiltak
Lager for brannfarlig stoff skal plasseres, innredes og brukes slik at risikoen for at brann oppstår og sprer seg, med påfølgende skade på personer og materiell, blir minst mulig.

Oppbevaring skal skje på en slik måte at det ikke oppstår lekkasjer pga. fall, velt eller overbelastning av emballasjen.

5. Maksimale mengder oppbevaring
Temaveiledningen gir noen føringer for maksimale mengder for innenførs oppbevaring av brannfarlig væske kategori 1 og 2.

Ved innendørs lagring i bygning med industrivirksomhet, engroshandel og lignende er grensen 10.000 liter brannfarlig væske.

I salgslokaler som har et areal på under 200 m2 er grensen 50 liter brannfarlig væske.
Salgslokaler på over 200 m2 har 250 liter som største anbefalte mengde.

6. Beredskapsplan
Vikrsomheter må ha en plan for hvilke tiltak som skal settes i verk ved utilsiktet utslipp eller andre uhell.
Risikovurderingen skal legges til grunn for beredskapsplanen.

7. Lovverk
Det er forskrift om håndtering av farlig stoff som regulerer håndteringen av brennbar desinfeksjonsvæske.

Til forskriften er det laget ulike temaveiledninger og det er Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff kap. 3
som gjelder for lagring og håndtering av brannfarlig stoff i stykkgods. 

Sjekkliste
Vi har laget en egen sjekkliste for håndtering og lagring av brennbar desinfeksjonsvæske.

Ved spørsmål om brannfarlig vare og gass
Kontakt branninspektør Gunvor Hoff på mail gunvor.hoff@rogbr.no  eller telefon 51 50 22 51, eller
branninspektør Solveig Elin Sandsgaard på mail solveig.elin.sandsgaard@rogbr.no eller telefon 51 50 23 34.

 

 

}, []);