Logo-rogbr
Brann 110

Unødige alarmer

Kort fortalt:

 • Unødige alarmer er alarmer hvor andre faktorer enn brann eller røyk har utløst alarmen.
 • Matlaging, dusjing, teknisk feil og arbeid er de vanligste årsakene.
 • Er du uenig i et gebyr ved undødig utrykning kan du klage via et eget skjema. 
 • Flere av alarmene skyldes ofte feil detektortype, feilplassert detektor, manglende vedlikehold og dårlig kjennskap til brannalarmanlegget.
 

Konsekvenser ved unødige alarmer

Norske brann- og redningsvesen rykker årlig ut på ett høyt antall unødige alarmer, i tillegg får flere og flere bygg i dag tilknytning til 110-sentral eller alarmmottak som bidrar til en økning i antallet alarmer. I vårt dekningsområde viser tall i fra 2021 og 2022 at omtrent 99% av alle alarmer 110-sentralen behandler er unødige og av disse resulterer 40% i en utrykning. Dette skaper uheldige ringvirkninger:
 • Brukere av bygg mister respekt for brannalarmanlegget. I verste fall evakueres det ikke når alarmen går.
 • 110-operatører og innsatsmannskap sin innsats kan bli forsinket til reelle branner eller andre oppdrag hvor det er fare for liv, helse og materielle verdier.
 • Utrykningskjøring er en risiko da det kan oppstå farlige situasjoner i trafikken.
 • Utrykningene legger beslag på tid som ville blitt brukt til øvelser og kompetanseheving.
 • Det er en økonomisk belastning for de lokale brannvesen.
 

Gebyr ved unødig utrykning

For å dekke kostnader ved unødige utrykninger og for å forhindre unødige utrykninger i fremtiden er det fastsatt gebyr på unødige alarmer. 
 
Opplever dere at dere feilaktig er ilagt gebyr ber vi om at dere tar kontakt med oss, slik at vi kan hjelpe. Det er viktig å presisere at brannvesenet fakturer avtalepart, vi ber derfor om at henvendelser til oss om gebyr ved unødig alarm rettes til oss av brannvesenets avtalepart. Klage på gebyr kan sendes via skjemaet under, da er dere sikret en god og trygg saksgang.
BrannBilderDestino%20207

Tiltak for å unngå unødige alarmer og utrykninger

 

Brannalarmanleggets tilstand

En av de viktigste tiltak vil ofte være å utbedre alarmanlegget slik at man senker risikoen for unødige alarmer. vi anbefaler da at dere oppsøker hjelp av ett kompetent foretak og sammen finner den beste løsningen for deres bygg.
 
Dette kan være tiltak som:
 • Endre plassering av detektor, type detektor eller detektorens følsomhet innenfor lovlige krav.
 • Installere lokal avstillingsenhet i boenheter.
 • Oppgradere eller skifte brannalarmanlegget.
 • Forbedre kjøkkenavtrekk over komfyr.
 • Vurdere om alarmorganisering med forvarsel er tilstrekkelig.
 • Sørge for godt vedlikehold av brannalarmanlegget.
 • Det kan være nødvendig å kombinere flere av disse tiltakene.
 

Rutiner for forebygging av unødige alarmer

 

Leietaker eller bruker av bygg

 • Gjør deg kjent med branninstruks
 • Sørge for å varsle 110 umiddelbart om man har utløst alarmen.
 • Ha gode rutiner for bruk og rengjøring av komfyr og avtrekksfilter.
 • Start kjøkkenavtrekk før matlaging og sørg ellers for god ventilasjon ved aktivitet som kan skape røyk/damp.
 • Rådfør deg med bygningseier eller ansvarlig person ved arbeid som kan medføre støv, damp eller røyk.
 • Meld fra til bygningseier om det er feil på brannalarmanlegget eller behov for opplæring.

 
Installatør eller arbeid som medfører støv, damp eller røyk

 • Sørg for at bygningseier eller ansvarlig person er varslet i forkant av arbeid, slik at de kan vurdere tiltak for å unngå unødige alarmer.
 • Ved arbeid på brannalarmanlegg eller alarmsender som kan forårsake unødig alarm sørg for at alarmoverføring er utkoblet i tidsrommet det foregår. Dette skal fortrinnsvis gjøres lokalt på stedet.
 

Bygningseier

 • Sett deg inn i hvordan brannalarmanlegget fungerer og utpek en ansvarlig for anlegget.
 • Sørg for at brukere av bygget får kvalifisert opplæring på brannalarmanlegget, og utarbeid en instruks som sikrer at 110-sentralen varsles ved utløst alarm.
 • Utplasser Brannalarm-plakat (lenke) synlig ved brannsentral og til personer som har ansvaret ved utløst alarm.
  Dette er ikke en erstatning for lokal branninstruks.
 • Sørg for å ha rutiner for gjennomføring av egenkontroll i samsvar med gjeldende krav og leverandørs anbefalinger.
 • Sørg for å ha rutine for årskontroll og annet vedlikehold av kompetent foretak i samsvar med gjeldende krav og leverandørs anbefalinger.
 • Finn løsninger for å hindre at manuelle brannmeldere trykkes inn med uhell, for eksempel ved å montere beskyttelsesdeksel.

DYNAMISK SONETEKST (ESPA 4.4.4-PROTOKOLL)

Dynamisk sonetekst lar våre operatører se i klartekst hvilke detektorer som er utløst og hvor mange detektorer som er utløst. Dette kan være verdifull informasjon for oss da vi tidlig kan avdekke om det kan være mistanke om en reell brann. 
 

Kontakt oss

For spørsmål rundt kontrakt, fakturering og gebyr ved unødig utrykning, kontakt ditt lokale brannvesen.
For Rogaland brann og redning IKS, hvis du er usikker hvilket brannvesen du er tilknyttet eller har andre spørsmål, kontakt oss på:
}, []);