Logo-rogbr
Brann 110

Risikobasert boligtilsyn og feiing

Brannforebyggerne som er ansatt i seksjon for boligtilsyn og feiing har som hovedoppgave å utføre lovpålagt boligtilsyn og feiing av piper og ildsteder. Vårt mål er å forebygge brann slik at tap av liv og verdier unngås.

I tråd med Forskrift om brannforebygging har Rogaland brann og redning IKS (RBR) lagt om sine lovpålagte tjenester om boligtilsyn og feiing til å bli risikobasert.
 

prioriterer boliger med høyere risiko for brann

Alle boliger i våre 9 eierkommuner blir vurdert etter en risikomodell med ulike faktorer som spiller inn. 
Vi går tilsyn og feier ved behov, ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk.

Risikomodellen gir en prioriteringsliste for hvor seksjonen skal gjennomføre boligtilsyn. 
Boliger med høyere brannrisiko vil til enhver tid bli prioritert, og dette fører til at noen boliger får tilsyn ofte og noen sjeldnere
.

 

faglige vurderinger

Brannforebyggeren som er på boligtilsyn sjekker at ildsted og pipe er i forskriftsmessig stand, i tillegg til å gi råd om røykvarslere, slukkemidler, rømningsveier og riktig fyring. 

Under tilsynet blir det vurdert om det er behov for feiing, noe som i så fall vil skje i etterkant av boligtilsynet.
Hvis det er mye sot i pipen kan brannforebyggeren sette boligen på prioriteringslisten, slik at den får oftere besøk for en periode.
Vurderingen om en pipe trenger feiing eller ikke, blir basert på faglige vurderinger. 

Hvor mye sot som legger seg i pipa avhenger av hvor ofte man fyrer, hva slags type ildsted og pipe man har og selve fyringsmønsteret. Dette gjelder både i helårsboliger og fritidsboliger.

  

Forskrift om brannforebygging § 14 - kartlegging av risikoen for brann 

Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen.
Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv.


Boligtilsyn

Feiing

Tilsyn og feiing av fritidsboliger
sjekkerslokker

 

Tilbake

 

}, []);